Najčešća pitanja


HEP Elektra opskrbljuje kupce iz kategorije kućanstvo u okviru univerzalne usluge kao javne usluge prema reguliranim uvjetima. HEP Opskrba, koja nema obvezu javne usluge, opskrbljuje krajnje kupce koji mogu birati opskrbljivača s kojim ugovaraju količinu i cijenu električne energije.

Od 1. siječnja 2017. kupac će dobivati jedan račun za električnu energiju i za korištenje mreže. Zadnji računi na kojem odvojeno plaćate električnu energiju i korištenje mreže biti će računi za prosinac 2016., s dospijećem plaćanja u siječnju 2017.

 • Kupac ima nižu cijenu električne energije - sklapanjem ugovora na neodređeno vrijeme kupac ostvaruje 5% popusta na cijene iz Cjenika
 • Račun za potrošenu električnu energiju plaća se sredinom sljedećeg mjeseca
 • Kupac, korisnik Hepi računa, može postati član Hepi kluba i skupljati bodove koje može zamijeniti nagradama ili uz ostvarene bodove smanjiti iznos računa.
 • Moj Hepi račun pruža Vam mogućnost online pregleda računa i uplata, ispisivanja računa i uplatnica, pregled potrošnje u proteklim razdobljima, pregled podataka o ugovorima i tarifnim modelima, pristup bodovima u hepi klubu, zamjene bodova hepi kluba za nagrade
 • Kupac koji sklopi Ugovor o opskrbi s HEP Opskrbom, i s HEP ODS-om ima uslugu samoočitanja, bit će oslobođen mjesečnog plaćanja opskrbne naknade od 8,36 kn (uračunat PDV), čime ostvaruje uštedu od 100 kn na godišnjoj razini.
Sama promjena opskrbljivača se ne naplaćuje. Moguće je, međutim, da trenutni opskrbljivač, u skladu s uvjetima ugovora, naplati naknadu za prijevremeni raskid ugovora.

Ugovor je sklopljen danom slanja potvrde Hep Opskrbe o prihvaćanju Zahtjeva kupca, čime završava postupak promjene opskrbljivača.
Ugovor se sklapa na neodređeno razdoblje.
Temeljem Uvjeta opskrbljivača kupac bez naknade može raskinuti/otkazati ugovor s HEP Opskrbom:
 • sukladno Zakonu o zaštiti potrošača,
 • bez navođenja razloga za to, putem pisane obavijesti o otkazu,
 • zbog promjene vlasništva nekretnine ili smrti kupca,
 • zbog kršenja ugovornih obveza,
 • zbog promjene opskrbljivača,
 • ako se kupac ne slaže s novim cijenama električne energije,
 • ako se kupac ne slaže s izmjenama i dopunama Uvjeta opskrbljivača,
 • ako kupac nije suglasan s produženjem Ugovora na neodređeno vrijeme
 • pod uvjetima iz Uvjeta opskrbljivača i važećeg Cjenika.
Kupac račune može plaćati u FINA-i i Hrvatskoj pošti bez naknade, putem trajnog naloga i kreditnim karticama putem mhepi aplikacije.
Na prodajnim mjestima Tiska i Konzuma, sve uplate se evidentiraju u redovnim rokovima i za kupce nema promjena u ovom načinu plaćanja. Svi kupci i dalje, kao i do sada, mogu svoje račune plaćati na prodajnim mjestima Konzuma i Tiska uz naknadu za izvršenu uslugu. Napominjemo da se u Pošti i Fini naknada ne naplaćuje. 
 
 Račun za potrošenu električnu energiju u prethodnom mjesecu, plaća se sredinom tekućeg mjeseca.

Prigovor možete podnijeti poštom na adresu: Ulica grada Vukovara 37, 10000 Zagreb, e-poštom na adresu: hepi@hep.hr ili faksom na broj: 01/63 22- 409 ili osobnom dostavom prigovora/podneska u urudžbeni ured(pisarnicu) sjedišta na adresi:Ulica grada Vukovara 37, Zagreb. Prigovor na račun možete podnijeti u roku od 15 dana od dana izdavanja računa.

Prigovor mora sadržavati sve podatke prikladne za ispravnu identifikaciju Krajnjeg kupca i Ugovora, obrazloženje razloga za prigovor, dokumentaciju i druge dokaze na kojima Krajnji kupac temelji svoj prigovor. Opskrbljivač će odlučiti o prigovoru najkasnije u roku od 15 dana od dana primitka urednog prigovora koji sadrži sve podatke za odlučivanje.

Ako Krajnji kupac naknadno dostavi pojedine podatke potrebne za rješavanje prigovora, rok od 15 (petnaest) dana se računa od dana dostave posljednjeg podatka Opskrbljivaču.
Ako kupac ne podmiri račun koji je izdan temeljem obračuna stvarne potrošnje, u roku koji je naznačen na računu, Opskrbljivač će kupcu zaračunati zatezne kamate.
Stopa zateznih kamata u kategoriji kućanstvo iznosi 7,68%.
Kupac može ugovoriti trajni nalog bez naknade u najbližoj poslovnici Privredne ili Zagrebačke banke ili putem internetskog bankarstva, ako ste korisnik e-zaba ili PBZ365@NET usluge.
O promjeni cijene, Opskrbljivač je dužan obavijestiti kupca najmanje 15 dana prije stupanja na snagu promjene te objaviti je na svojoj internetskoj stranici ili pisanim putem uz račun ili u zasebnoj obavijesti.

Aplikacija „Moj Hepi račun“ HEP Opskrbe je odvojena i nezavisna od aplikacije HEP Elektre. Kupci će moći posebno koristiti obje aplikacije - „Moj račun“ HEP Elektre i „Moj Hepi račun“ HEP Opskrbe. Aplikacije omogućuju da u bilo koje vrijeme putem internetske stranice kupac može pristupiti svom računu, pregledati stanje, potrošnju i ispisati račun.
Usluga izrade mjesečnog obračuna po Ugovoru o samoočitanju sklopljenom s HEP-ODS-om ne naplaćuje se. Kupce koji imaju ugovorenu uslugu samoočitanja, HEP-Opskrba oslobađa iznosa za opskrbnu naknadu u visini 8,36 kuna mjesečno. Na ovakav način kupac, uz mjesečno plaćanje svoje stvarne potrošnje, godišnje uštedi 100 kuna.

Očitanje brojila za razgraničenje kao i očitanje u okviru usluge samoočitanja kupac dostavlja isključivo HEP ODS-u i to sljedećim putem:
U tom slučaju, HEP ODS procjenjuje stanje temeljem prethodnog obračuna i tu procjenu stanja šalje opskrbljivaču. HEP Opskrba će jednom mjesečno podsjećati na dostavu očitanja kupce koji su ostavili e-mail adresu.

Članovi Hepi kluba mogu postati svi kupci HEP Opskrbe koji su fizičke osobe i koji primaju račune e-mailom. Potrebno je podnijeti zahtjev za članstvo putem aplikacije „Moj Hepi račun“.

Kupac prije podnošenja zahtjeva za članstvo mora imati status aktivnog kupca HEP Opskrbe i primati račune e-mailom te ne smije imati nepodmirene dospjele račune prema HEP Opskrbi.

Potrebno je podnijeti zahtjev za članstvo u Hepi klubu putem aplikacije „Moj Hepi račun“ . Kupac će dobiti obavijest o odobrenom zahtjevu koji će biti vidljiv u aplikaciji „Moj Hepi račun“.

Svaki član Hepi kluba može imati jedno ili više članstava, ovisno o broju ugovora o opskrbi električnom energijom. Svaki kupac ima onoliko ugovora o opskrbi koliko ima mjernih mjesta odnosno prijavljenih brojila. Bodovi se skupljaju po svakom Ugovoru, a mogu se zamijeniti za nagradu bez vremenskog ograničenja ukoliko član ima status aktivnog kupca.

Za svaki račun za opskrbu električnome energijom plaćen u roku dospijeća, članu Hepi kluba dodijelit će se broj bodova jednak ukupnom plaćenom iznosu računa za električnu energiju u kunama uvećan za koeficijent  prema kojem 1 kn vrijedi 1 bod.

Svi članovi Hepi kluba koji skupe minimalno 2500 bodova, mogu zamijeniti bodove za umanjenje računa u visini opskrbne naknade budućih razdoblja, a sukladno ponuđenim nagradama koje su vidljive kroz aplikaciju Moj Hepi račun.

Svi skupljeni bodovi se mogu zamijeniti za nagrade koje se u tom trenutku nalaze u ponudi Hepi kluba.